Sopigt värre i Strömsund – Endast tre av sexton mål i avfallsplanen uppnådda

Sopsortering på ÅVC i Rossön.

STRÖMSUND (SGT) En ny avfallsplan är på förslag i kommunen och allmänheten har fått möjlighet att tycka till. En enda privatperson har lämnat ett eget förslag, och det handlar om att kommunen skulle kunna subventionera inköp av kompostbehållare för att kompostera hemma. Något som teknik- och serviceförvaltningen inte tycker är en bra idé att använda skattemedel till.
Från att ansvaret för uppföljning av avfallsplanen tidigare legat på olika nämnder läggs nu ansvaret på kommunstyrelsen. Den tidigare planen gällde från 2012 och endast tre av sexton mätbara mål har uppnåtts.
– Vi har inte haft resurser för uppföljning och nu blir det kommunstyrelsens ansvar att uppföljningen görs, säger Annika Berglund, miljö- och hälsoskydds­inspektör.
– Det som fungerar dåligt i kommunen är nedskräpningen i naturen. Fritidshusägare kan köpa en sopsäck, men vi har också många turister till exempel med husbilar. Ett förslag är nu att turister ska kunna köpa en turistsopsäck, för att inte belasta campingar eller att sopor dumpas var som helst. Det måste vara lätt att göra rätt, säger hon.
– Allt kan sorteras. Vi kan se om en soptunna inte töms, men det går ju att bli av med sopor utan att soptunnan töms. Vi vet att det förekommer eldning och nedskräpning. Om hushållssopor eldas bildas det giftiga ämnet dioxin i både röken och askan, säger Annika Berglund.
Hur strömsundsborna sköter sina sopor kontrolleras en gång om året genom att det görs stickprov i soptunnor i ett utvalt område.
– Med plockanalyser tömmer vi ett antal soptunnor. Det ser bra ut, det är inte många som lägger farligt avfall i soptunnan, säger Helen Löfgren-Larsson, chef för AVA-enheten (avfall och återvinning).
– Diskussion om utsortering av matavfall pågår. Någon enstaka skola kanske komposterar, men det går inte med stora skolkök. Vi har ingenstans att göra av det. Vi jobbar med frågan gemensamt med länet, just nu vet vi inte hur vi ska lösa det, säger Helen Löfgren-Larsson.
I förslaget till avfallsplan påpekas att de stora avstånden inom kommunen inte gör det rimligt att separat hämtning av matavfall kan göras, utan att det i dagsläget bara kan ges information och uppmuntras till hemkompostering av matavfall. Vi kan bli bättre på att sortera. Förpackningar ska inte ligga i soptunnan utan lämnas till återvinning, säger hon och tillägger att alla enligt lag är skyldiga att sopsortera.
– Vi måste tänka lite själva. Att inte slänga mat och att minska konsumtionen. Avfallstrappan finns med i planen, som är tänkt att träda i kraft 1 januari efter beslut i kommunfullmäktige. 2022 ska alla veta vad avfallstrappan innebär, säger miljö- och hälsoskyddsinspektören.
– Det finns ett stort problem med skrotbilar, påpekar Annika Berglund också och uppger att kommunen har ett avtal med bilbranschens återvinningsföretag Bilretur och får betalt för att upplåta plats för skrotbilar på två återvinningscentraler där de sedan hämtas. 2017 samlades 195 skrotbilar in.
Det finns också problem med att ta hand om ensilageplast som inte får slängas i återvinningen eller eldas, utan det finns särskilda uppsamlingsplatser.
Sedan förslaget till ny avfallsplan publicerats har det tillkommit några ändringar, bland annat ett tillägg där kommunstyrelsen föreslås godkänna att hemtjänstens brukare ska erbjudas att få hjälp med att efter behovsprövning och mot avgift sortera hushållsavfall och farligt avfall och att alla skolor och förskolor ska utreda möjligheterna att kompostera matavfall.
Text och foto:
Inger Kraft Etzler