Skogsavverkning – en lukrativ bransch

Produktiv skogsmark – skogsmark där träden växer mer än 1 kubikmeter per hektar och år. Improduktiv skogsmark – skogsmark som producerar mindre än 1 kubikmeter virke per hektar och år t.ex myrområden, fjällbjörkskogar.

2021 slogs det rekord i avverkningar i Sverige. Enligt Skogsstyrelsens statistik uppgick bruttoavverkningen till 96 miljoner skogskubikmeter. Priset på trävaror sköt i höjden under coronapandemin och sågverken hade hög efterfrågan på virke. Areal som avverkningsanmäldes steg med 32% 2023 mot för år 2022. Även för de fjällnära skogarna ökade anmälningstakten. 2023 betalade Skogsstyrelsen ut över 300 miljoner kronor i ersättningar till markägare som nekats avverka i fjällnära områden på grund av höga naturvärden. Det är en ökning på 25% på ett år. Södra skogsägarna gjorde en vinst på 7,8 miljarder 2022 och SCA drog in 8,6 miljarder samma år.

I Sverige ser fördelningen över skogsägare ut såhär; 48% privata skogsägare, 24% ägs av privata aktiebolag t.ex SCA, 13% ägs av statliga aktiebolag såsom Sveaskog, 7% ägs av staten, 6% ägs av Svenska kyrkan och 2% ägs av kommuner. Skogsägare har plikt att återplantera skog. Skogsvårdslagen lyder; ”Skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Samtidigt ska du ta hänsyn till naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen.” Sveriges landyta består av ca 70% skogsmark, i de procenten ingår även kalhyggen. Hälften av all skog från 1950-talet har kalavverkats. Volymen av virke har ökat med den täta, unga produktionsskogen av gran och tall vi har idag.

Forskare och kritiker efterlyser högre artskydd och att skogsnäringen ska värna mer om biologisk mångfald. Sverige har åtagit sig att följa EU:s direktiv, vilket innebär lagkrav för skydd av arter och livsmiljöer. Dessutom står skogsindustrin för stora utsläpp av koldioxid som inte gynnar klimatet.

Av virket som avverkas används 47% till bioenergi som ved, pellets, biogas. Papper och massa står för 33%, trävaror till bygg och möbelindustrin står för 20%. 2 500 kvadratkilometer skog avverkas i Sverige varje år. Granen har fått en ny fiende söderut, förutom granbarkborren, som heter dubbelögad bastborre. Den förökar sig under granens bark (precis som granbarkborren) och på så vis skadar den trädet som dör. För att i möjligaste mån undvika insekterna ska gran planteras på fuktig mark rekommenderar Skogsstyrelsen. I norr är det viltbetesskador som bekymrar skogsägare. Även klimatförändringarna kan medföra att vi får fler skogsbränder och stormar. Skogsstyrelsen vill se ett varierat skogsbruk med olika trädslag för att göra skogen mer motståndskraftig.

Skogsindustriernas framtidsagenda med tre löften:

  1. Till 2040 ska skogsindustrins klimatnytta öka med 30%.
  2. 2040 ska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara.
  3. 2040 ska Sverige ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.

Text & foto: Renée Markusson