Förnybar energi i Gäddede

Vi närmar oss slutet på eran med de fossila bränslena kol, olja och gas. De fossila bränslena är inte förnybara och kommer så småningom att ta slut. Tur är väl det för de förgiftar vår miljö och är en stark bidragande orsak till klimatkrisen. Jordens klimat blir varmare och varmare på grund av utsläpp, växthusgaser, främst koldioxid.

Till den förnybara energin räknas sol-, vind- och vattenkraft. I den här artikeln kommer jag att fokusera på vattenkraft. Det fiffiga med vattenkraft är att den går att reglera efter samhällets behov. Men för att kunna reglera den krävs nivåskillnader i landskapet såsom forsar och fall. Därför har det blivit naturligt att anlägga de flesta vattenkraftverken i de norra delarna av Sverige. Smältvatten och regn samlas upp i dammar där det lagras för att sedan forsa ner till vattenkraftverket. Genom turbiner utvinns kraft från vattenmassor som räknas i kubikmeter per sekund. En generator är kopplad till turbinen och turbinen har till uppgift att omvandla vatten i rörelse till energi = elproduktion. Vattenkraften står för 45% av den svenska elproduktionen.

Den negativa aspekten av vattenkraft är att ekomiljön försämras då vattenmagasinet får ett stört ekosystem på grund av de konstanta svängningarna och att vattenfårorna torrläggs. Dessutom utgör kraftverket ett hinder för fiskarter som lever där. Endast ett fåtal av de svenska vattenkraftverken har installerat vandringsvägar för fisk.
Enligt Vattenfall ska all svensk vattenkraft miljöprövas de kommande 20 åren och förses med moderna miljövillkor för att motverka negativa effekter på ekosystem.

Kvarnbergsvattnets Regleringsdamm
I Gäddede finns ett vattenkraftverk som reglerar sjön Kvarnbergsvattnet. Sjön mäter 66 km2 och ingår i Ångermanälvens avrinningsområde. Kvarnbergsvattnet utgör den övre delen av Ströms Vattudal. Medeldjupet är ca 40 meter och det djupaste som uppmätts är 99 meter.
1972 togs vattenkraftverket i drift och har haft många ägare, men nu ägs det till största del av norska Statkraft. Den norska staten äger Statkraft och är störst i Europa på förnybar energi. Vattenkraftverket i Gäddede producerar 72 GWh (gigawattimme) per år och har en fallhöjd på 16 meter.

Text & foto: Renée Markusson