Ombyggnationen av Havsnäsvägen är nu i full gång

Foto: Sten Strömgren

Efter årtionden av kamp och protester från boende längs väg 829, i folkmun kallad Havsnäsvägen, är nu upprustningen i gång. Arbetet sker i tre etapper och det blir åtgärder för att säkerställa högsta bärighet och minskade skador orsakade av tjäle, spårbildning och sprickor. Etapp ett beräknas vara färdig 2024 och då ska det finna en belagd väg mellan Lövberga och Havsnäs och etapp två och tre beräknas stå färdig 2028.
I december 2014 hölls det första informationsmötet med berörda ortsbor och markägare längs väg 829 som går mellan Lövberga och Alanäs. Åtta år senare var alla knutar med överklaganden och marklösen lösta och hösten 2022 påbörjades arbetena med vägbygget. Strömsunds Gratistidning träffar Trafikverkets projektledare, Daniel Gideonsson, som berättar om arbetet med vägen.
– Väg 829 är till största del en grusväg som sträcker sig genom skog och bebyggelse längs Flåsjöns västra sida. På långa sträckor är vägen i dåligt skick med bärighetsproblem och tjälskador. Vid blöta förhållanden blir vägen slirig och under torra perioder dammar vägen vilket innebär problem både för de som använder vägen och för boende längs vägen.
Daniel berättar att det finns tre etapper i Trafikverkets planering.
– Vi jobbar nu med etapp ett, väster om Lövberga fram till Havsnäs som ska vara klar hösten 2024. Etapp två, Havsnäs till Alanäs, planeras att starta 2026. Året innan görs upphandling och planering. Etapp tre, den västra delen genom byn Lövberga, kommer troligen att genomföras inom tiden för de andra etapperna men det finns i dagsläget inget beslutat datum.
När vägen är färdig ska den ha två körfält på vardera 2,75 meter och en vägren på 25 centimeter, vara asfalterad och ha full bärighet enligt BK4. Daniel berättar att vägbygget sysselsätter femton lastbilar, fyra grävmaskiner, tre hjullastare, två vältar och ett uppskattat totalt antal arbetare med 24 förare, tre chefer/arbetsledare och tre utsättare/anläggare. Dessa har en del utmaningar att ta sig an och en av de största är den dåliga bärigheten i kombination med en smal väg.
– För att kunna förstärka vägen behöver vi byta ut vägens överbyggnad, den del där stenrikt grusmaterial packas. Detta gör att vi behöver gräva bort den dåliga överbyggnaden på cirka 60 cm i den gamla vägen samtidigt som vi har passerande trafik. Vi gör det etappvis med halva vägbredden åt gången. Problemet är bara att vägen i dag är så smal och svag att den knappt håller för den passerande trafiken.
Daniel berättar också att det behövs längsgående skydd mellan trafiken och de som utför grävarbetena, vilket också tar upp en del av vägens bredd. Lösningen är att först förstärka vägens kanter och sedan ta bort halva den gamla överbyggnaden på ena sida i taget och samtidigt flytta över trafiken till motsvarande sida. På så vis är det möjligt klara bytet av överbyggnaden på ett säkert sätt, trots det trånga utrymmet.
– Det kommer finnas ställen där det blir extra besvärligt med utrymmet och där kan vi bli tvungna att stänga vägen under en period. Faktum är att vi just nu undersöker om vi kan stänga en kortare sträcka av vägen under slutet av augusti till början av oktober. Processen är inte klar och vi har idag inget beslut om stängning. Skulle det bli aktuellt så kommer det att gå ut information till alla berörda i god tid innan.
Här kan du även se en film där Daniel Gideonsson berättar om vägbygget.

Sten Strömgren