Strömsunds kommun tvåa i världen att testa ny reningsteknik för avlopp

Besökare bjöds in till reningsverket på Landön för att få information om den nya teknik som renar avloppsvattnet från läkemedel.

STRÖMSUND (SGT) Nu ska avloppsvattnet i Strömsund renas från läkemedelsrester. En teknik som Strömsund är tvåa i världen att använda.
Strömsunds kommun och miljöteknikföretaget Envix Nord i Umeå bjöd in till en demonstration och resultatredovisning för den nya teknik som syftar till att mer effektivt rena avloppsvattnet från läkemedelsrester.
– Vi har utvecklat en helt ny teknik som enbart kräver elektricitet för reningsprocessen och det behövs inga tillsatta kemikalier, säger Daniel Ragnvaldson vid Envix Nord.
Han uppger att projektet som är beställt av Strömsunds kommun har en budget på fyra miljoner kronor som finansieras av Naturvårdsverket.
– Bidraget beviljades under juli 2021 där vi fick 90 procent av kostnaden, resterande tio procent handlar om eget arbete, förklarar Strömsunds VA- och renhållningschef Helen Löfgren Larsson.
Nyligen skrevs det om Bergs och Härjedalens kommuners upptäckt av narkotiska preparat i avloppsvattnet. Icke tillåtna produkter har också spårats i Strömsunds avloppsvatten.
Under projektets gång har det upptäckts upp till ett kilo läkemedelsrester finns i inkommande avloppsvatten och att en stor del finns kvar efter de ordinarie reningsstegen i avloppsreningsverket och går vidare till närmaste vattendrag.
– Men det kommer också in narkotiska preparat, säger Helen Löfgren Larsson.
– Utan den nya tekniken hade vi släppt ut cirka ett kilo av läkemedel per dygn. Siffran baseras på hittills utförda analyser av ett urval av läkemedelsubstanser och är sannolikt en underskattning. Betydligt fler substanser säljs och används i samhället och om alla typer av läkemedel kunnat analyseras hade utsläppsmängden varit ännu större, säger Daniel Ragnvaldsson.
– Med den nya teknik vi installerat gör att vi uppnår en rening på cirka 85 procent utifrån de resultat vi tagit fram i projektet, säger han.
Renhållningschefen säger att hon hittills är mycket nöjd med resultatet i projektet. Hon säger också att på grund av pandemin och kriget i Ukraina har Strömsunds kommun ansökt hos Naturvårdsverket om förlängning till årsskiftet av det projekt som skulle ha slutredovisats i oktober.
– Kriget i Ukraina gjorde att det var svårt att få fram delar till tekniken och pandemin skapade också en försening, säger hon.
Text och foto: Tommy Norin